• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Algemene voorwaarden

DDANSK

Download: algemene-voorwaarden-ddansk.pdf

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. DDANSK: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Looierstraat 89, 6811AV te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69354421.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie DDANSK een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen DDANSK en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee DDANSK zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van producten en/of het verzorgen van een proeverij, bijvoorbeeld op een evenement of anderszins.
 5. Producten: alle in het kader van een overeenkomst door DDANSK aan de wederpartij te verkopen en te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn: snoepgoed, designproducten, giftcards, relatiegeschenken en kerstpakketten.
 6. Proeverij: de in het kader van een overeenkomst, al dan niet tegen betaling, door DDANSK te verzorgen proeverij op een samen met de wederpartij te bepalen locatie.
 7. Webwinkel/website: nl.
 8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DDANSK en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door DDANSK worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van DDANSK is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. DDANSK kan haar aanbod nog herroepen tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 2. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van DDANSK dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van DDANSK, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DDANSK anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail door DDANSK aan de wederpartij bevestigd.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht DDANSK nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Indien de wederpartij de overeenkomst (mede) namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | MAATWERKORDERS

 1. In geval de bestelling in enige mate volgens specificaties van de wederpartij wordt samengesteld of vervaardigd (hierna: maatwerkorders), zoals in geval van kerstpakketten of relatiegeschenken, staat de wederpartij ervoor in dat zij alle gegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs relevant zijn, binnen bekwame tijd, volledig en op de eventueel daartoe door DDANSK voorgeschreven wijze, aan DDANSK verstrekt.
 2. Maatwerkorders zijn gebaseerd op de door de wederpartij mondeling of schriftelijk bevestigde specificaties. De wederpartij staat in voor de juistheid van de door haar aangeleverde specificaties voor de uitvoering van maatwerkorders. DDANSK is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij bij het samenstellen of vervaardigen van maatwerkorders is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

In het aanbod, in de webwinkel of anderszins door DDANSK vermelde en/of weergegeven kenmerken van de te leveren producten, kunnen in geringe mate afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle afwijkingen in kenmerken van de producten welke de wederpartij redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine afwijkingen in kleuren, maten, aantallen en gewichten. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de wederpartij geen grond voor klachten, geen grond om haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

 1. Tenzij de producten worden geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en DDANSK, vindt de levering van de producten plaats door bezorging daarvan op het door de wederpartij opgegeven afleveradres. Indien door de wederpartij geen afleveradres is vermeld, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. DDANSK behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding, zoals bedoeld in artikel 9, pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.
 3. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.
 4. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de producten in ontvangst te nemen en/of de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan DDANSK verschuldigde bedragen te voldoen.
 5. Indien de producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de wederpartij is toe te rekenen, zal DDANSK de producten voor rekening van de wederpartij opslaan, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan DDANSK verschuldigde bedragen. De in verband met de niet in ontvangstname door de wederpartij zoals hier bedoeld, te maken kosten, zoals extra afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de wederpartij.
 6. In het geval dat de wederpartij de afname van de producten weigert of anderszins nalatig is de producten in ontvangst te nemen, zal de wederpartij op eerste verzoek van DDANSK mededelen binnen welke termijn de producten alsnog zullen worden afgenomen, bij gebreke waarvan DDANSK bevoegd is de overeenkomst te ontbinden en de wederpartij gehouden is tot voldoening van de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan DDANSK verschuldigde bedragen, waaronder mede begrepen de eventuele kosten als bedoeld in het vorige lid.

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

 1. DDANSK spant zich in om de leveringstermijnen waartoe zij zich jegens de wederpartij heeft verbonden, na te komen, echter betreffen deze termijnen nimmer fatale termijnen. In geval van een niet-fatale termijn, treedt het verzuim van DDANSK niet eerder in dan nadat de wederpartij DDANSK schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en DDANSK na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Indien DDANSK voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat DDANSK deze gegevens heeft ontvangen.
 3. In geval van verzuim van DDANSK als bedoeld in lid 1, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op verdergaande schadevergoeding dan restitutie of kwijtschelding van de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het ten gevolge van het verzuim niet-geleverde gedeelte van de overeenkomst.

ARTIKEL 8. | PRODUCTVERKOOP: ONDERZOEK, RECLAMES EN CONFORMITEIT

 1. DDANSK staat ervoor in dat de producten ten tijde van de aflevering daarvan aan de overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. In geval van consumptiemiddelen, zoals snoepgoed, geldt zulks totdat de houdbaarheidsdatum is verstreken en de vermelde en/of de, gelet op de aard van het product, gebruikelijke bewaarvoorschriften in acht zijn genomen. Behoudens het bepaalde in lid 4, is elke verdergaande vorm van garantie uitgesloten.
 2. De wederpartij dient op het moment van leveren van de producten direct te onderzoeken of de aard en de hoeveelheid daarvan aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de aard en/of hoeveelheid van de producten naar het oordeel van de wederpartij niet aan de overeenkomst beantwoord(t)(en), dient de wederpartij daarvan onverwijld, althans binnen twee werkdagen na de levering, schriftelijk mededeling te doen aan DDANSK, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van de klacht en overlegging van de aankoopnota. Indien de producten evenwel zijn verkocht in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en DDANSK, wordt geacht dat de producten aan de overeenkomst beantwoorden als de wederpartij de producten heeft meegenomen.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig of niet overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid klaagt, vloeit er voor DDANSK uit een dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voort.
 4. Een eventueel door DDANSK, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens DDANSK kunnen doen gelden.
 5. Het bepaalde in lid 2 en 3 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor consumenten onverlet, zoals geregeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 6. Ook indien de wederpartij tijdig en overeenkomstig lid 2 klaagt, blijft de verplichting van de wederpartij tot tijdige betaling bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van consumenten ter zake.
 7. Elke aanspraak van de wederpartij in verband met de stelling dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden vervalt, indien de gebreken van de producten het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan DDANSK toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen: gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege DDANSK.
 8. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 9, nimmer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DDANSK worden geretourneerd.

ARTIKEL 9. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

 1. In dit artikel wordt onder “overeenkomst op afstand” verstaan: de overeenkomst als bedoeld in artikel 1.4 die tussen DDANSK en een consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van DDANSK en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door DDANSK geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van DDANSK op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 2. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval van een in het kader van een overeenkomst op afstand aangeschafte giftcard, geldt het recht van ontbinding eveneens, met dien verstande dat de termijn van 14 dagen aanvangt op de dag van totstandkoming van de overeenkomst op afstand en het recht van ontbinding vervalt zodra de giftcard is verzilverd. De consument verklaart bij de aanschaf van de giftcard uitdrukkelijk dat de nakoming van de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd aanvangt op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 3. De consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
 4. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 5. de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
 6. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
 8. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door DDANSK aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij DDANSK. Zo spoedig mogelijk nadat DDANSK in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal DDANSK de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 9. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 2 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren producten en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 10. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan DDANSK retourneren.
 11. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. DDANSK is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 12. Teruglevering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 4 heeft ontbonden.
 13. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 14. DDANSK zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de producten door DDANSK zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Terugbetaling geschiedt aan de hand van dezelfde betaalmethode als waarmee betaling door de consument heeft plaatsgevonden.
 15. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is DDANSK niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door DDANSK aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 10. | PROEVERIJEN

 1. Indien de overeenkomst voorziet in het door DDANSK verzorgen van een proeverij, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
 2. De wederpartij is gehouden om steeds alle informatie die ter voorbereiding en/of uitvoering van de proeverij redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor de (verdere) uitvoering van de overeenkomst is vereist, volledig aan DDANSK te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid van alle door haar aan DDANSK verstrekte informatie. Tevens wat het overige betreft dient de wederpartij DDANSK steeds alle voor de uitvoering van de proeverij vereiste medewerking te verlenen. De wederpartij neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de overeenkomst door DDANSK te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover de proeverij wordt verzorgd op locatie van de wederpartij of een andere door haar aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, draagt de wederpartij er zorg voor dat de aangewezen plaats van uitvoering van de proeverij, daarvoor geschikt is en DDANSK op de locatie kosteloos gebruik kan maken van alle daar aanwezige en in redelijkheid door haar gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien een goede uitvoering van de proeverij dit naar oordeel van DDANSK vereist, is DDANSK bevoegd om niet aan haar ondergeschikte zelfstandige hulppersonen bij de uitvoering van proeverijen te betrekken. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet op de overeenkomst van toepassing.
 5. Voor zover de wet daaraan niet dwingend in de weg staat, is DDANSK niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van door DDANSK ten behoeve van de uitvoering van de proeverij ingeschakelde hulppersonen als bedoeld in lid 4. Het is mogelijk dat de hulppersonen als bedoeld in lid 4 hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. DDANSK gaat ervanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat de met haar gesloten overeenkomst de bevoegdheid inhoudt om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de wederpartij te aanvaarden.

ARTIKEL 11. | GIFTCARDS

 1. Met een geldige giftcard kan de wederpartij betalen voor producten, doch uitsluitend in de webwinkel en tot maximaal het bedrag dat uitdrukkelijk op of bij de giftcard is vermeld. Verzilvering van giftcards geschiedt door de op de giftcard vermelde code, op de daartoe aangegeven wijze, bij de bestelling in de webwinkel op te geven.
 2. Een giftcard is geldig voor de duur als uitdrukkelijk op de giftcard is vermeld.
 3. Een giftcard kan slechts eenmalig worden verzilverd; indien de prijs en eventuele verzendkosten van de bestelling lager zijn dan de waarde van de giftcard, komt het resterende saldo van de giftcard te vervallen.
 4. Indien de prijs en eventuele verzendkosten van de bestelling de waarde van de giftcard overstijgen, dient het restant te worden bijbetaald.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. DDANSK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien DDANSK bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds uitgevoerde/geleverde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare/te leveren gedeelte van de overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. DDANSK is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst DDANSK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is DDANSK gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de uit hoofde van de overeenkomst door haar aan DDANSK verschuldigde bedragen heeft gesteld.
 3. De wederpartij is verplicht de schade die DDANSK ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 4. Indien DDANSK de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die DDANSK nog op de wederpartij heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij door DDANSK uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door DDANSK vermelde prijzen exclusief btw, met dien verstande dat een aanbod gericht aan consumenten, prijzen (mede) inclusief btw vermeldt.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen, in geval van bezorging van de producten, de verzendkosten voor rekening van de wederpartij, met dien verstande dat franco levering geldt:
 • in geval van bestellingen van proefboxen;
 • bij webwinkelbestellingen af te leveren binnen Nederland, mits het bestelbedrag ten minste € 75,- (incl. btw) bedraagt.
 1. Eventuele reiskosten in het kader van een proeverij worden uitdrukkelijk met de wederpartij overeengekomen. Indien in het kader van proeverijen op basis van een uurtarief door DDANSK wordt gewerkt, worden de daadwerkelijk gewerkte uren op basis van nacalculatie aan de wederpartij doorberekend. Eventuele reiskosten worden eveneens op basis van nacalculatie aan de wederpartij doorberekend.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is DDANSK gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs en kosten te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop DDANSK de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Bestellingen op maat dienen per direct en volledig vooruitbetaald te worden.
 3. Zolang de wederpartij jegens DDANSK in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is DDANSK niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door DDANSK aangewezen betaalmethoden.
 5. Indien de producten worden geleverd bij het sluiten van de overeenkomst in persoonlijke aanwezigheid van de wederpartij en DDANSK, dient volledige betaling middels een door DDANSK geschikt geachte betaalkaart te geschieden. Contante betaling is niet mogelijk, tenzij DDANSK zulks desalniettemin toch aanvaardt.
 6. Bij overeenkomsten anders dan bedoeld in de vorige twee leden, geschiedt betaling middels overboeking, binnen de door DDANSK op de factuur vermelde termijn, op de overigens door DDANSK voorgeschreven wijze. DDANSK hanteert een standaardbetalingstermijn van acht dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 7. DDANSK is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 8. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij aan DDANSK verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.
 10. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal DDANSK om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. DDANSK draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan DDANSK kan worden toegerekend.
 2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van DDANSK, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is DDANSK na de levering van de producten niet langer aansprakelijk voor gebreken van het geleverde. De wederpartij dan wel eindgebruiker is, in geval van door DDANSK geleverde consumptiemiddelen, zoals snoepgoed, verantwoordelijk voor de inachtneming van de vermelde of voor de productsoort gebruikelijke bewaarvoorschriften. DDANSK is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van de omstandigheid dat de bewaarvoorschriften niet in acht zijn genomen, evenmin als voor schade ontstaan doordat de producten na de houdbaarheidsdatum zijn geconsumeerd.
 3. DDANSK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
 4. Mocht DDANSK ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft DDANSK te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient DDANSK hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van DDANSK ter zake vervalt.
 5. De aansprakelijkheid van DDANSK is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van DDANSK betrekking heeft.
 6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens DDANSK bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.
 7. De wederpartij vrijwaart DDANSK van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan DDANSK toerekenbaar is.
 8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DDANSK.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle producten blijven eigendom van DDANSK totdat de wederpartij ter zake de betreffende overeenkomst al haar betalingsverplichtingen jegens DDANSK is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van DDANSK te bewaren.
 4. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht DDANSK hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan DDANSK of door DDANSK aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De wederpartij dient DDANSK op eerste verzoek alle informatie te verschaffen ten einde haar eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de wederpartij daarmee in verzuim is en zonder dat DDANSK de wederpartij daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van DDANSK staande redelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 17. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. DDANSK, haar toeleveranciers dan wel licentiegevers, behouden zich alle rechten van intellectuele eigendom voor ten aanzien van de producten en de ontwerpen daarvan, alsmede op de door hen gevoerde merknamen en op de website van DDANSK weergegeven beeldmaterialen en andere content. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren of te (doen) openbaren op een andere wijze dan uit de aard of strekking van de overeenkomst c.q. het normale gebruik van de website voortvloeit.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, worden alle rechten voorbehouden die DDANSK, haar toeleveranciers c.q. licentiegevers krachtens de wet en overeenkomst toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid door hen vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 18. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden ingediend bij DDANSK.
 2. Bij DDANSK ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht, in het kader van een overeenkomst op afstand, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 19. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van DDANSK aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

 

Download: algemene-voorwaarden-ddansk.pdf