• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

DDANSK

 Download: privacy-policy-ddansk.pdf

 

In deze privacy policy worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

  1. Website: ddansk.nl.
  2. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummer.
  3. Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft, waaronder elke bezoeker en gebruiker van de website, alsook iedere klant van DDANSK wiens persoonsgegevens anders dan middels de website verstrekt, door DDANSK worden verwerkt.
  4. Verwerken van persoonsgegevens: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

DDANSK respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door DDANSK worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website. DDANSK acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. DDANSK zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

DDANSK past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. DDANSK raadt de betrokkene dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat hij steeds volledig op de hoogte is van de verwerking van persoonsgegevens door DDANSK en het beschermen van zijn eigen privacy.

Welke persoonsgegevens worden door DDANSK voor welke doeleinden verwerkt?

DDANSK verwerkt persoonsgegevens die de betrokkene zelf verschaft aan DDANSK, zoals bij:

  • het sluiten van overeenkomsten tussen de betrokkene en DDANSK;
  • het indienen van contactaanvragen via de website;
  • het plaatsen van reviews op de website;
  • het inschrijven voor nieuwsbrieven;
  • het aanmaken van een account op de website.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de (bedrijfs)naam, het (e-mail)adres, telefoonnummer, betaalgegevens en btw-nummer van de onderneming namens wie de betrokkene handelt, en ten aanzien van contactaanvragen en reviews, het inhoudelijke bericht. Zonder deze persoonsgegevens is DDANSK niet in staat om de overeenkomst uit te voeren en de betaling af te wikkelen, de contactaanvraag of de aanmelding voor de nieuwsbrief in behandeling te nemen en om nieuwbrieven te verzenden, de review te plaatsen c.q. een account aan de betrokkene in gebruik te geven.

De persoonsgegevens die de betrokkene aan DDANSK verstrekt, worden door DDANSK verwerkt voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens aan DDANSK ter beschikking zijn gesteld. In dit kader kunnen persoonsgegevens van de betrokkene worden gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is om deze doeleinden te verwezenlijken, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan een tussen de betrokkene en DDANSK gesloten overeenkomst. Het betreft in dit kader bijvoorbeeld de betaalgegevens van de betrokkene die aan de betreffende betaalprovider worden verstrekt om de betaling te kunnen effectueren, alsook adresgegevens van de betrokkene die aan postorderbedrijven moeten worden verstrekt. Persoonsgegevens die middels de website worden opgegeven, dienen te worden opgeslagen door de hostingprovider van DDANSK om de website en e-mailvoorzieningen van DDANSK te kunnen exploiteren.

Indien overeenkomsten in gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de betrokkene en DDANSK worden gesloten, wordt bij het afrekenen gevraagd naar het e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene, onder meer voor het versturen (per sms of e-mail) van de aankoopbon. Ook indien de betrokkene geen bon wenst, dient het e-mailadres of telefoonnummer van de betrokkene te worden opgegeven om de betaling te kunnen effectueren. Het in dit kader door de betrokkene verstrekte telefoonnummer en/of e-mailadres, zal uitsluitend worden gebruikt voor de afwikkeling van de betaling en het verstrekken van de aankoopbon en aldus niet voor het ongevraagde commerciële berichtgeving of nieuwsbrieven.

Indien de betrokkene zich daarvoor uitdrukkelijk op de website of anderszins heeft aangemeld, zal DDANSK de betrokkene nieuwbrieven aangaande informatie over (het producten-/dienstenaanbod van) DDANSK of van derden mogen toezenden. De betrokkene kan zich voor de ontvangst van deze berichten uitschrijven op de daartoe in de nieuwsbrieven aangewezen wijze. De hiervoor bedoelde uitdrukkelijke aanmelding van de betrokkene is niet vereist ter zake de ontvangst van reviewverzoeken en informatie omtrent producten of diensten die in enige mate betrekking hebben op producten of diensten geleverd in het kader van een eerdere overeenkomst tussen de betrokkene en DDANSK. Ook ten aanzien van laatstbedoelde berichten kan de betrokkene zich voor de ontvangst daarvan uitschrijven op de daartoe in die berichten aangewezen wijze. Voor de ontvangst van berichten die rechtstreeks betrekking hebben op een tussen partijen gesloten overeenkomst, kan de betrokkene zich evenwel niet afmelden.

Voorts kan DDANSK, onverminderd de overige wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking, persoonsgegevens van de betrokkene verwerken voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, alsook voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van DDANSK of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen DDANSK of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website.

Bezoekersstatistieken website

Door en namens DDANSK worden gegevens voor onderzoek verzamelt teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt DDANSK bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren hoe de bezoekers de website gebruiken. Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van de bezoeker te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Door en namens DDANSK zal de informatie afkomstig van Google nooit worden gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie van de betrokkene te verzamelen. Noch DDANSK, noch Google, noch een derde zullen een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de betrokkene.

Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht om DDANSK te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van zijn persoonsgegevens alsook om beperking van de hem betreffende verwerking. Voorts heeft de betrokkene het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op verkregen toestemming van de betrokkene, heeft hij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval de betrokkene in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door DDANSK slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. DDANSK legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzicht in persoonsgegevens

De betrokkene kan per e-mail of telefonisch contact opnemen met DDANSK voor het inzien van zijn persoonsgegevens. Indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt, dan kan de betrokkene DDANSK verzoeken om deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. Indien de betrokkene over een account op de website beschikt, kan de betrokkene zijn daaronder opgeslagen persoonsgegevens ook zelf verwijderen of wijzigen indien zijn persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn dan wel onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van zijn persoonsgegevens door DDANSK, kan de betrokkene contact opnemen met DDANSK. DDANSK helpt de betrokkene graag indien hij vragen of klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door DDANSK of indien hij de door hem opgegeven persoonsgegevens wil wijzigen of verwijderen.

DDANSK

Looierstraat 89

6811AV te Arnhem
Telefoonnummer: 06-82968731

E-mailadres: klantenservice@ddansk.nl

 

Download: privacy-policy-ddansk.pdf